Perigonia ilus
Boisduval, 1870

Perigonia ilus, Yacutinga Private Reserve, Misiones, Argentina,
September 2007, courtesy/copyright Ezequiel Osvaldo Nez Bustos.

Perigonia ilus, Osununu Private Reserve, Misiones, Argentina,
March 30, 2010, courtesy/copyright Ezequiel Osvaldo Nez Bustos.

Use your browser "Back" button to return to the previous page.