Dirphiopsis schreiteri

The Leroy Simon Collection

Dirphiopsis schreiteri
DIRF-ee-op-sismmSCHREYE-ter-eye
Schaus, 1925

Dirphiopsis schreiteri Bolivia, courtesy of Leroy Simon

Dirphiopsis schreiteri female, Bolivia, courtesy of Leroy Simon

Dirphiopsis schreiteri fifth instar, Bolivia, courtesy of Leroy Simon.

TAXONOMY:

Superfamily: Bombycoidea, Latreille, 1802
Family Saturniidae Boisduval, [1837] 1834
Subfamily: Hemileucinae, Grote & Robinson, 1866
Tribe: Hemileucini, Grote & Robinson, 1866
Genus: Dirphiopsis, Bouvier, 1928

MIDI MUSIC

"What.A.Wonderful.World"
copyright C. Odenkirk
MIDI CITY
ON.OFF
<bgsound src="world.mid" LOOP=FOREVER>

Use your browser "Back" button to return to the previous page.