Samia cynthia

Samia cynthia
(Drury, 1773) (Phalaena Attacus Cynthia)

Samia cynthia (female), USA., courtesy of Kirby Wolfe.

Use your browser "Back" button to return to the previous page.